رادیولوژی و روماتولوژی

ارائه تصویر مشخص، نقش بسیار مهمی در تشخیص بیماریهای روماتولوژی دارد.‌ ام. آر.‌ای، سونوگرافی و عکس ساده در این زمینه به کمک ما آمده‌ است و از طریق آنها می‌توانیم تغییرات زودرس را مثل اروژنهای زودرس بررسی کنیم. در کنار مزایای‌ام. آر.‌ای و سونوگرافی در روماتولوژی، عکس معمولی همچنان یکی از ابزارهای پرکاربرد در زمینه […]